Stadin slangi ry:n säännöt

Stadin Slangi ry:n uudet säännöt

viiva

 

Stadin Slangi ry:n säännöt

Yhdistyksen nimi ja kotipaikka
Stadin Slangi ry    Helsinki

Tarkoitus   ja toiminnan laatu

Yhdistyksen tarkoituksena on Helsingin puhekielen eli Stadin slangin taltioiminen, tutkiminen ja vaaliminen
sekä Helsingin leikki-, harrastus- ja kulttuuriperinteen tutkiminen, taltioiminen ja vaaliminen.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää Stadin slangin sanojen ja sanontojen keruuta, tutkii slangin syntyhistoriaa ja slangisanojen merkitysten eroja kaupunginosien välillä sekä pyrkii myös slangitiedon levittämiseen. Kulttuuri-, leikki- ja harrastusperinteen vaalimiseksi yhdistys järjestää perinnepäiviä, näyttelyitä ja kerää muistitietoa.

Kotiseutuhengen lisäämiseksi ja tiivistämiseksi yhdistys järjestää mm. ohjelmallisia yhdessäolo- ja keskustelutilaisuuksia.

Yhdistys on poliittisesti sitoutumaton.

Yhdistys voi omistaa toimintaansa varten tarpeellista irtainta ja kiinteää omaisuutta.

Yhdistyksen toiminta ei saa johtaa voiton tai muun  taloudellisen edun hankkimiseen siihen osallisille eikä saa muutenkaan olla pääasiassa taloudellista.

Yhdistyksellä on stipendirahasto, jonka avulla se voi tukea toimintaansa edistävää tutkimus- ja perinnetyötä.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja, järjestää maksullisia huvitilaisuuksia, rahankeräyksiä ja arpajaisia sekä harjoittaa julkaisutoimintaa joihin kaikkiin yhdistys hankkii tarvittaessa asianmukaisen luvan. Yhdistys voi myydä sen toimintaan liittyviä tuotteita yhdistyksen tarkoituksen tukemiseen liittyvää varainhankintaa varten.

 

Jäsenet

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voi liittyä yksityinen henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt. Jäsenet hyväksyy hakemuksesta hallitus.

Kunniajäseneksi yhdistyksen kokous voi hallituksen esityksestä kutsua henkilön, joka on erittäin merkittävästi edistänyt yhdistyksen toimintaa. Kunniapuheenjohtajaksi  yhdistyksen kokous voi hallituksen esityksestä kutsua yhdistyksen puheenjohtajana ansiokkaasti toimineen henkilön.

Kannatusjäseneksi yhdistyksen hallitus voi hyväksyä yksityisen henkilön tai oikeuskelpoisen yhteisön.

Varsinaiselta jäseneltä ja kannatusjäseneltä perittävän vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta kultakin jäsenryhmältä erikseen päättää syyskokous. Kannatusjäsen voi myös maksaa kertakaikkisen kannatusjäsenmaksun jonka suuruudesta päättää syyskokous. Kunniajäsen ja kunniapuheenjohtaja eivät maksa jäsenmaksua.

Jäsenen eroaminen ja erottaminen

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan. Yhdistys voi katsoa jäsenen eronneeksi yhdistyksestä jos jäsen ei ole maksanut jäsenmaksuaan seuraavan vuoden lokakuun loppuun mennessä.

Jäsen voidaan erottaa, jos hän on jättänyt täyttämättä ne velvollisuudet, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

Liittymis- ja jäsenmaksu

Varsinaisilta jäseniltä perittävän liittymismaksun sekä varsinaisilta ja kannatusjäseniltä perittävän vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää erikseen kummallekin jäsenryhmälle syyskokous.

Hallitus

Hallituksen tehtävänä on huolellisesti hoitaa yhdistyksen asioita lain, näiden sääntöjen ja yhdistyksen päätösten mukaan. Hallituksen on huolehdittava siitä, että yhdistyksen kirjanpito on lainmukainen ja varainhoito on luotettavalla tavalla järjestetty. Hallitus edustaa yhdistystä. Hallituksen jäsenen toimikausi on kaksi kalenterivuotta. Hallituksen varajäsenen toimikausi on yksi kalenterivuosi.

Hallituksen muodostavat syyskokouksen valitsema puheenjohtaja ja neljästä seitsemään (4-7) muuta jäsentä sekä 1. ja 2. varajäsen. Puheenjohtaja valitaan yhdistyksen syyskokouksessa joka toinen vuosi kahdeksi (2) valintaa seuraavaksi kalenterivuodeksi kerrallaan. Hallituksen muut jäsenet valitaan yhdistyksen syyskokouksessa kahdeksi (2) valintaa seuraavaksi kalenterivuodeksi kerrallaan siten, että puolet heistä on joka vuosi erovuorossa, ensin arvan ja sitten erovuoron mukaan. Varajäsenet valitaan valintaa seuraavaksi yhdeksi (1) kalenterivuodeksi kerrallaan. Erovuorossa oleva voidaan valita uudelleen.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, taloudenhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta tai kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Äänestykset ratkaistaan ehdottomalla äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan, päätökseksi tulee se mielipide, jota kokouksen puheenjohtaja ilmoittaa kannatta- vansa. Vaalissa tasatulos ratkaistaan arvalla.

Hallituksen kokoukseen voidaan kokouksen aikana osallistua, hallituksen niin päättäessä, myös tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla.

Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri tai taloudenhoitaja, kaksi yhdessä.

Yhdistyksen tilit päätetään kalenterivuosittain

Tilinpäätös, tilit ja muut tarpeelliset asiakirjat on annettava toiminnantarkastajille/tilintarkastajille viimeistään kuukautta ennen kevätkokousta. Toiminnantarkastajien/tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta hallitukselle.

Yhdistyksen kokoukset

Yhdistys pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta. Yhdistyksen kevätkokous pidetään tammi-maaliskuussa ja syyskokous marraskuussa hallituksen määräämänä päivänä. Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään yksi viideskymmenesosa (1/50) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle. Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella varsinaisella jäse- nellä, kunniajäsenellä ja kunniapuheenjohtajalla yksi ääni. Kannatusjäsenellä on kokouksessa puheoikeus. Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä.

Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni. vaaleissa arpa.

Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.

Varsinainen jäsen, joka ei ole suorittanut erääntynyttä jäsenmaksuaan kahteen kuukauteen, ei voi käyttää äänioikeuttaan kokouksessa.

Yhdistyksen jäsen ei voi käyttää äänioikeuttaan asiamiehen välityksellä.

Yhdistyksen kokousten koolle kutsuminen

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään kaksi (2) viikkoa ennen kokousta yhdistyksen jäsenlehdessä tai yhdistyksen kotipaikkakunnalla ilmestyvässä sanomalehdessä.

Varsinaiset kokoukset

Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. Kokouksen avaus
 2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa.
 3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
 4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys.
 5. Esitetään tilinpäätös ja toimintakertomus sekä toiminnantarkastajien antama toiminnantarkastus- kertomus tai tilintarkastajien antama tilintarkastuskertomus edelliseltä tilikaudelta.
 6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamasta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille.
 7. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

 

 

Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. Kokouksen avaus
 2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa.
 3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
 4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
 5. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksun suuruus seuraavalle kalenterivuodelle.
 6. Määrätään yhdistyksen puheenjohtajan, hallituksen jäsenten, taloudenhoitajan ja tilintarkastajien palkkiot ja matkakorvausperusteet.
 7. Valitaan varsinaisten jäsenten keskuudesta hallituksen puheenjohtaja joka toinen vuosi kahdeksi seuraavaksi kalenterivuodeksi ja valitaan vuosittain kahdeksi seuraavaksi kalenterivuodeksi muut hallituksen jäsenet kulloinkin erovuorossa olevien tilalle, sekä valitaan 1. ja 2. varajäsen seuraavaksi kalenterivuodeksi.
 8. Valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja varatoiminnantarkastajaa taikka yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja
 9. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kevät- tai syyskokouksen käsiteltäväksi on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle vähintään kolme (3) viikkoa ennen kokousta.